Polityka prywatności

Polityka prywatności aplikacji Kancelaria SKDG

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej, asystenta głosowego i strony WWW (zwanej dalej „Aplikacją”) pod nazwą Kancelaria SKDG przez Sobolewski Kielska Dąbrowska Grabowska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k..

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest firma Sobolewski Kielska Dąbrowska Grabowska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k., NIP: 5213808409 (zwana dalej „Administratorem”).

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja nie zbiera danych osobowych a jedynie statystyczne i nie umożliwia  identyfikacji użytkownika.

5. Dane te są wykorzystywane w celu analizy użycia Aplikacji, a także rozwiązywania potencjalnych problemów i błędów.

6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).

2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika.

4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

 § 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).

2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.

 § 4 Dane zbierane w celu umówienia spotkania

1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Kancelarią w celu umówienia spotkania, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika numeru telefonu w celu potwierdzenia wizyty.

2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu umówienia spotkaniajest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.

§5 Zabezpieczenie danych osobowych


Wszystkie dane osobowe, które podasz w aplikacji lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z aplikacji przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

                                
§6 Prawa dotyczące danych osobowych


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego: masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
możesz dokonywać ich sprostowania, możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.